انتشارات جویا مجد در بانک کتاب آنلاین بیستک

به گزارش مجله خزرکوه، انتشارات جویا مجد تهران، یکی از ناشران حوزه آموزشی و کتب درسی در کشور است.

انتشارات جویا مجد در بانک کتاب آنلاین بیستک

آشنایی با کتاب نوبت اول، نوبت دوم و کتاب های کامل انتشارات جویا مجد

انتشارات جویا مجد تهران، یکی از ناشران حوزه آموزشی و کتب درسی در کشور است. انتشارات جویا مجد هدف و تمرکز خود را برای تالیف و انتشار یک منبع جامع و کامل مختص به درس ریاضی گذاشته است. کتب ریاضی انتشارات جویا مجد، کتاب هایی جامع و متناسب برای همه آموزگاران، دانش آموزان و اولیای آن ها است. برای خرید کتاب کمک درسی درس ریاضی، می توانید از کتب ریاضی جویا مجد از مقطع چهارم ابتدایی تا پایه یازدهم استفاده کنید.

کتاب های ریاضی نوبت اولانتشارات جویا مجد

درکتاب های ریاضی نوبت اولانتشارات جویا مجدمی توانید به فصول و درس های معین شده برای هر مقطع آموزشی در نوبت اول هر سال دسترسی داشته باشید. کتاب های ریاضی نوبت اول شامل مجموعه ای کامل از آزمون های مختلف برگزار شده در نوبت اول سال آموزشی است. در این کتاب می توانید ابتدا فصول و درس های معین شده را برای هر سوال به تفکیک مشاهده کنید. پس از آن ارزشیابی های مختلفی از سال های اخیر با پاسخ و بدون پاسخ درون کتاب قرار گرفته است. هر ارزشیابی، هدف گذاری ها و نشانه های مورد انتظار مختلفی را دنبال می کند که منجر به آمادگی بیشتر دانش آموزان برای امتحانات خاتمه نوبت اول خواهد شد. خرید کتاب کمک درسی ریاضی نوبت اول برای آموزگاران دانش آموزان و اولیای آن ها مناسب است و می توانند همراه با تدریس در مدرسه، سوالات کتاب ریاضی نوبت اول را نیز حل کنند. انواع کتاب های منتشر شده از سوی انتشارات جویا مجد برای ریاضی نوبت اول شامل موارد زیر است:

 • ریاضی نوبت اول چهارم انتشارات جویا مجد
  • فصل و درس معین شده هر سوال
  • 5 ارزشیابی نوبت اول با پاسخ
  • 3 ارزشیابی نوبت اول بدون پاسخ
 • ریاضی نوبت اول پنجم انتشارات جویا مجد
  • فصل و درس معین شده هر سوال
  • 5 ارزشیابی نوبت اول با پاسخ
  • 3 ارزشیابی نوبت اول بدون پاسخ
 • ریاضی نوبت اول ششم انتشارات جویا مجد
  • فصل و درس معین شده هر سوال
  • 5 ارزشیابی نوبت اول با پاسخ
  • 3 ارزشیابی نوبت اول بدون پاسخ
 • ریاضی نوبت اول هفتم انتشارات جویا مجد
  • 8 آزمون نوبت اول با پاسخ
  • 4 آزمون نوبت اول بدون پاسخ
  • مطابق با بارم بندی استاندارد
 • ریاضی نوبت اول هشتم انتشارات جویا مجد
  • 8 آزمون نوبت اول با پاسخ
  • 4 آزمون نوبت اول بدون پاسخ
  • مطابق با بارم بندی استاندارد
 • ریاضی نوبت اول نهم انتشارات جویا مجد
  • 8 آزمون نوبت اول با پاسخ
  • 4 آزمون نوبت اول بدون پاسخ
  • مطابق با بارم بندی استاندارد

کتاب های ریاضی نوبت دوم انتشارات جویا مجد

در سریکتاب های ریاضی نوبت دومانتشارات جویا مجدبه مانند حالت قبل می توانید به سوالات آزمون ها ارزشیابی ها فصول و درس های معین شده برای هر مقطع تحصیلی در نوبت دوم سال آموزشی دسترسی داشته باشید. کتاب های نوبت دوم می تواند برای کسانی مناسب باشد که در پی گرفتن نمرات مناسب در نوبت دوم سال آموزشی هستند. آزمون های برگزار شده در چند سال اخیر هر پایه تحصیلی از سوی انتشارات جویا مجد تحلیل شده و سوالات مناسب برای هر فصل و مبحث درسی به شکل تالیفی و انتخاب شده درون کتاب جای داده شده است. خرید کتاب کمک درسی ریاضی نوبت دوم می تواند برای آموزگاران دانش آموزان هر پایه تحصیلی و اولیای آن ها مناسب باشد. دانش آموزان می توانند با راهنمایی آموزگاران یا اولیای خود متناسب با فرایند آموزشی درون مدرسه به سوالات ذکر شده درون کتاب ریاضی نوبت دوم پاسخ دهند. انواع کتاب های منتشر شده از سوی انتشارات جویا مجد برای ریاضی نوبت دوم شامل موارد زیر است:

 • ریاضی نوبت دوم چهارم انتشارات جویا مجد
  • فصل و درس معین شده هر سؤال
  • هدف های مورد انتظار از هر ارزشیابی
  • 7 ارزشیابی نوبت دوم با پاسخ
  • 3 ارزشیابی نوبت دوم بدون پاسخ
 • ریاضی نوبت دوم پنجم انتشارات جویا مجد
  • فصل و درس معین شده هر سؤال
  • هدف های مورد انتظار از هر ارزشیابی
  • 7 ارزشیابی نوبت دوم با پاسخ
  • 3 ارزشیابی نوبت دوم بدون پاسخ
 • ریاضی نوبت دوم ششم انتشارات جویا مجد
  • فصل و درس معین شده هر سؤال
  • هدف های مورد انتظار از هر ارزشیابی
  • 7 ارزشیابی نوبت دوم با پاسخ
  • 3 ارزشیابی نوبت دوم بدون پاسخ
 • ریاضی نوبت دوم هفتم انتشارات جویا مجد
  • 9 آزمون نوبت دوم با پاسخ
  • آزمون های استانی از سراسر کشور
  • 4 آزمون نوبت دوم بدون پاسخ
  • فصل و درس معین شده هر سؤال
 • ریاضی نوبت دوم هشتم انتشارات جویا مجد
  • 10 آزمون نوبت دوم با پاسخ
  • آزمون های استانی از سراسر کشور
  • 3 آزمون نوبت دوم بدون پاسخ
  • فصل و درس معین شده هر سؤال
 • ریاضی نوبت دوم نهم انتشارات جویا مجد
  • 10 آزمون نوبت دوم با پاسخ
  • آزمون های استانی از سراسر کشور
  • 4 آزمون نوبت دوم بدون پاسخ
  • فصل و درس معین شده هر سؤال
 • ریاضی نوبت دوم دهم انتشارات جویا مجد(ریاضی 1 - ریاضی و فیزیک و علوم تجربی)
  • مرور کتاب درسی با 15 آزمون
  • 11 آزمون نوبت دوم با پاسخ
  • 4 آزمون نوبت دوم بدون پاسخ
  • آزمون های خاتمهی از سراسر کشور
  • فصل و درس معین شده هر سؤال
 • ریاضی نوبت دوم دهم انتشارات جویا مجد(ریاضی و آمار 1 - ادبیات و علوم انسانی)
  • 3 آزمون نوبت دوم بدون پاسخ
  • آزمون های خاتمهی از سراسر کشور
  • فصل و درس معین شده هر سؤال
  • 11 آزمون نوبت دوم با پاسخ
 • ریاضی نوبت دوم دهمانتشارات جویا مجد(هندسه 1 - ریاضی و فیزیک)
  • 3 آزمون نوبت دوم بدون پاسخ
  • آزمون های خاتمهی از سراسر کشور
  • فصل و درس معین شده هر سؤال
  • 11 آزمون نوبت دوم با پاسخ
 • ریاضی نوبت دوم یازدهم انتشارات جویا مجد(حسابان 1 - ریاضی و فیزیک)
  • 3 آزمون نوبت دوم بدون پاسخ
  • آزمون های خاتمهی از سراسر کشور
  • فصل و درس معین شده هر سؤال
  • 12 آزمون نوبت دوم با پاسخ
 • ریاضی نوبت دوم یازدهم انتشارات جویا مجد(آمار و احتمال - ریاضی و فیزیک)
  • 3 آزمون نوبت دوم بدون پاسخ
  • آزمون های خاتمهی از سراسر کشور
  • فصل و درس معین شده هر سؤال
  • 12 آزمون نوبت دوم با پاسخ
 • ریاضی نوبت دوم یازدهم انتشارات جویا مجد(هندسه 2 - ریاضی و فیزیک)
  • 3 آزمون نوبت دوم بدون پاسخ
  • آزمون های خاتمهی از سراسر کشور
  • فصل و درس معین شده هر سؤال
  • 11 آزمون نوبت دوم با پاسخ
 • ریاضی نوبت دوم یازدهم انتشارات جویا مجد(ریاضی 2 - علوم تجربی)
  • 3 آزمون نوبت دوم بدون پاسخ
  • آزمون های خاتمهی از سراسر کشور
  • فصل و درس معین شده هر سؤال
  • 12 آزمون نوبت دوم با پاسخ
 • ریاضی نوبت دوم یازدهم انتشارات جویا مجد(ریاضی و آمار 2 - ادبیات وعلوم انسانی)
  • 3 آزمون نوبت دوم بدون پاسخ
  • آزمون های خاتمهی از سراسر کشور
  • فصل و درس معین شده هر سؤال
  • 12 آزمون نوبت دوم با پاسخ
 • ریاضی نوبت دوم دوازدهمانتشارات جویا مجد(ریاضیات گسسته - ریاضی و فیزیک)
  • 2 آزمون نوبت دوم بدون پاسخ
  • 12 آزمون نوبت دوم با پاسخ
  • فصل و درس معین شده هر سؤال
  • آزمون های هماهنگ و آمادگی امتحان نهایی
 • ریاضی نوبت دوم انتشارات جویا مجد(هندسه 3 - ریاضی و فیزیک)
  • 2 آزمون نوبت دوم بدون پاسخ
  • 13 آزمون نوبت دوم با پاسخ
  • فصل و درس معین شده هر سؤال
  • آزمون های هماهنگ و آمادگی امتحان نهایی
 • ریاضی نوبت دوم انتشارات جویا مجد(ریاضی 3 - علوم تجربی)
  • 3 آزمون نوبت دوم بدون پاسخ
  • 11 آزمون نوبت دوم با پاسخ
  • فصل و درس معین شده هر سؤال
  • آزمون های هماهنگ و آمادگی امتحان نهایی
 • ریاضی نوبت دوم دوازدهم انتشارات جویا مجد(ریاضی و آمار 3 - ادبیات و علوم انسانی)
  • خلاصه درس با آموزش تکمیلی
  • فصل و درس معین شده هر سؤال
  • 2 آزمون نوبت دوم بدون پاسخ
  • 13 آزمون نوبت دوم با پاسخ
  • آزمون های هماهنگ و آمادگی امتحان نهایی
 • ریاضی نوبت دوم دوازدهم انتشارات جویا مجد(حسابان 2 - ریاضی و فیزیک)
  • فصل و درس معین شده هر سؤال
  • 12 آزمون نوبت دوم با پاسخ
  • 2 آزمون نوبت دوم بدون پاسخ
  • آزمون های هماهنگ و آمادگی امتحان نهایی

کتاب های ریاضی کامل انتشارات جویا مجد

کتاب ریاضی کامل انتشارات جویا مجد در واقع یک کتاب کمک درسی جامع و با مطالب تکمیلی گوناگون است که از صفر تا صد تمامی مباحث ریاضی هر پایه تحصیلی را شامل می شود. آموزگاران دانش آموزان و حتی اولیای آن ها نیز می توانند با تهیه وخرید کتاب کمک درسیریاضی کامل در واقع تمامی مطالب آموزشی لازم را در یک بسته خلاصه و مفید داشته باشند. کتاب ریاضی کامل دارای فصل های خلاصه شده از دروس و البته آموزش های فراتر از سطح کتاب درسی برای درک و حل بهتر تمرین های ارائه شده در مدرسه و امتحانات آزمایشی است. کتاب ریاضی کامل با ارائه خلاصه درس پرسش های تمرینی زیاد و کاربردی سوالات چهارگزینه ای با پاسخ تشریحی یادگیری مباحث ریاضی را با شیوه حل و مرور آسان تر کرده، می تواند باعث افزایش تجربه و سرعت عمل دانش آموزان در هرم بحث شود. انواع کتاب های منتشر شده از سوی انتشارات جویا مجد برای ریاضی کامل شامل موارد زیر است:

 • ریاضی کامل پایه هفتم انتشارات جویا مجد
  • آموزش همراه با مطالب تکمیلی
  • سوال های امتحانی با پاسخ
  • تمرین های ویژه بدون پاسخ
  • چهار گزینه با پاسخ تشریحی
 • ریاضی کامل پایه هشتم انتشارات جویا مجد
  • آموزش همراه با مطالب تکمیلی
  • سوال های امتحانی با پاسخ
  • تمرین های ویژه بدون پاسخ
  • چهار گزینه با پاسخ تشریحی
 • ریاضی کامل پایه نهم انتشارات جویا مجد
  • آموزش همراه با مطالب تکمیلی
  • سوال های امتحانی با پاسخ
  • تمرین های ویژه بدون پاسخ
  • چهار گزینه با پاسخ تشریحی
 • ریاضی کامل دهم انتشارات جویا مجد
  • آموزش همراه با مطالب تکمیلی
  • سوال های امتحانی با پاسخ
  • چهار گزینه با پاسخ تشریحی
  • تمرین ویژه با پاسخ تشریحی

اگر در پیخرید کتاب کمک درسیریاضی نوبت اول، نوبت دوم یا کامل انتشارات جویا مجد هستید، می توانید بهبانک کتاب آنلاین بیستکمراجعه کرده و خرید خود را به صورت آنلاین انجام دهید.

ارسال به تمام نقاط کشور

ارتباط با ما

 • 66410000 (021)
 • 66412500 (021)
 • 09126412500
منبع: کجارو
انتشار: 28 اسفند 1400 بروزرسانی: 28 اسفند 1400 گردآورنده: khazarkooh.ir شناسه مطلب: 1541

به "انتشارات جویا مجد در بانک کتاب آنلاین بیستک" امتیاز دهید

1 کاربر به "انتشارات جویا مجد در بانک کتاب آنلاین بیستک" امتیاز داده است | 1 از 5
امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "انتشارات جویا مجد در بانک کتاب آنلاین بیستک"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید